CSS Template
Zašto izabrati nas
 • Besplatna dostava vozila na teritoriji Beograda
 • Dostupni smo Vam 24 sata, 7 dana u nedelji
 • Neograničena kilometraža
 • Plaćanje prilikom preuzimanja vozila
 • Asistencija na putu
 • Osiguranje uključeno u cenu najma
Website Template
Usluge
 • Najam vozila
 • Specijalne pogodnosti za dugoročni najam
 • Najam vozila sa vozačem
 • Transferi
 • Iznajmite navigacioni uređaj
 • Iznajmite sedište za dete
HTML Template
Načini plaćanja
 • Gotovinski
 • Karticama:

  visa Visa
  master Master
  maestro Maestro
  amer American Express

 • Preko računa
Vozni park

OPŠTI USLOVI NAJMA:


DRAGON INŽENJERING D.O.O. (u daljem tekstu NAJMODAVAC), iznajmljuje korisniku usluga (u daljem tekstu NAJMOPRIMAC), čiji su podaci na prednjoj strani ugovora, vozilo pod sledećim uslovima:

1. Da svojeručno potpise Ugovor o najmu i time se saglasi sa odredbama Ugovora:

 • Da vozilom upravlja samo lice koje ima 23 godine starosti i koje poseduje valjanu vozačku dozvolu najmanje dve godine,
 • Da preuzima vozilo u ispravnom stanju sa zakonom predviđenom opremom i dokumentima o vozilu,
 • Da cene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog Ugovora,
 • Da vozilo koristi sa pažnjom dobrog privrednika i domaćina,
 • Da snosi sve troškove utrošenog benzina, korišćenja i parkiranja vozila, kao i troškove kazni za saobraćajne prekršaje,
 • Da iznajmljeno vozilo koristi samo za vlastite potrebe, da ga ne može posuditi ili iznajmiti trećem licu,
 • Da vozilom upravlja sam ili lice koje je on ovlastio za upravljanje, pod uslovom da to lice ima najmanje 23 godine starosti, da poseduje valjanu vozačku dozvolu najmanje dve godine i da je upisano u rubriku “dodatni vozač” ovog Ugovora,
 • Da ne može prodati ili otuđiti vozilo, delove i opremu vozila,
 • Da bez saglasnosti NAJMODAVCA ne može vršiti promenu delova, sklopova ili uređaja na vozilu,
 • Da iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku, ili ranije na zahtev Najmodavca,
 • Da za produženje ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost NAJMODAVCA 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila,
 • Da odmah obustavi vožnju, ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i da kvar brojača odmah prijavi NAJMODAVCU,
 • Da, ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen plati NAJMODAVCU iznos troškova za 500 kilometara za svaki dan najma vozila,
 • Da ne može ustupiti i/ili preneti na treća lica svoja prava i obaveze po osnovu ovog Ugovora,
 • Da iznajmljeno vozilo ne sme koristiti:
  - Van granica Republike Srbije bez prethodno dobijene saglasnosti NAJMODAVCA,
  - Za vožnju pod uticajem alkohola ili narkotika,
  - Za prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova,
  - Za prevoz životinja, predmeta i materijala koji mogu oštetiti vozilo,
  - Za obuku vozača,
  - Za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu,
  - Za prevoz putnika i predmeta iznad maksimalno dozvoljene težine, prema tehničkoj dokumentaciji,
  - Za učestvovanje u motosportskim takmičenjima.

2. Najmoprimac je odgovoran za sve štete nastale po osnovu delimičnog ispunjenja ili neispunjenja odredbi i obaveza iz tačke 1. Ugovora o najmu, kao i sve štete na iznajmljenom vozilu uzrokovane nepravilnim korišćenjem, održavanjem i ekspolatacijom vozila, a čiji ce obim utvrditi NAJMODAVAC.

3. Najmodavac će NAJMOPRIMCU, uz prethodnu dobijenu saglasnost, nadoknaditi troškove redovnog održavanja vozila (izuzev troškova redovnog pranja za vreme korišćenja) i zamene ulja.

4.Prilikom korišćenja iznajmljenog vozila NAJMOPRIMAC je u skladu sa propisima Republike Srbije i uslovima osiguranja, osiguran za štete pričinjene trećim licima, a vozilo je osigurano za slučaj požara i krađe. Sve štete nastale na teritoriji Republike Hrvatske, bez utvrđivanja odgovornosti, NAJMOPRIMAC će snositi troškove učešća u šteti 50 %.

5. Najmoprimac je odgovoran za štete učinjene na vozilu, za vreme njegovog korišćenja, kao i za naknadu štete i izmakle dobiti koja nastane zbog nekorišćenja (stanja oštećenog vozila za sve vreme trajanja popravke ukoliko je do oštećenja vozila došlo krivicom NAJMOPRIMCA).
Prilikom zaključivanja Ugovora o najmu, NAJMOPRIMAC se može osigurati protiv navedenih šteta, plaćanjem dodatnih dnevnih premija osiguranja.

6. Bez obzira na eventualno otkupljenu odgovornost za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu, NAJMOPRIMAC je odgovoran za:

 • Štetu učinjenu na vozilu koju je on ili vozač koga je on ovlastio (“dodatni vozač”) načinio tokom vožnje pod uticajem alkohola ili narkotika,
 • Ako vozač u trenutku nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu,
 • Namerno izazvana oštećenja, i oštećenja nastala usled grube nemarnosti u vožnji,
 • Oštećenja nastala upotrebom vozila sa vozačem koji nije registrovan Ugovorom o najmu,
 • Oštećenja donjeg podstroja vozila, guma i felni,gubitak tablica,ključeva.

7. Najmodavac neće obeštetiti NAJMOPRIMCA za štete nastale:

 • Zbog gubitka ili oštećenja ličnog prtljaga i robe koja se nalazi u iznajmljenom vozilu,
 • Bilo kakvog kvara na vozilu za vreme njegovog korišćenja.

8. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode/kradje štititi interese Najmodavca i njegovog osiguravajućeg društva tako što će:

 • Zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode/krađe
 • Pozvati nadležne organe Policije,
 • Odmah obavestiti NAJMODAVCA o nezgodi/krađi,
 • Obezbediti i skloniti vozilo na sigurno mesto pre napuštanja mesta nezgode,
 • Podneti pismeni izveštaj NAJMODAVCU.

Za slučaj da NAJMOPRIMAC propusti da preduzme sve gore navedene mere, biće odgovaran za sve eventualne posledice koje proizilaze po tom osnovu.

9. Izmene odredaba ovog Ugovora moguće su samo uz pismenu saglasnost obe strane.

10. U slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je sud u Beogradu.

ZA SVE INFORMACIJE MOLIMO VAS DA NAM SE JAVITE NA
TELEFON: +381 60 6404244 ILI
POŠALJETE MAIL NA OFFICE@DRAGONRENTACAR.COM


Popust za online rezervacije 5%

Specijalni popust za stalne klijente